تماس با ما

آدرس : اتوبان ازادگان جنوب بعد از احمداباد مستوفی فیروزبهرام بطرف گلدسته خ بهارکوی عدل کوچه سروری پ۴

تلفن دفتر مرکزی  :  ۸۸۳۴۷۰۰۴-۸۸۳۴۷۰۰۳  ۲۱ ۹۸+

تلفن کارخانه : ۵۵۲۹۱۰۷۰ ۰۲۱ (۲۱)۹۸+

تلفن همراه :   ۰۹۱۲۵۲۹۱۰۷۰ ۹۸+

 فکس : ۵۵۲۹۳۳۰۷  (۲۱) ۹۸+